ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ขอให้ส่งแบบตอบยืนยันการปิดประกาศ ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 003/ว 619 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561


ขอให้ศาลที่ยังไม่ได้ส่งแบบยืนยันการปิดประกาศ  รายงานมายังสำนักงานศาลยุติธรรม  ภายในวันที่  29  สิงหาคม  2561    รายงานผลการแจ้งจากศาลทั่วประเทศ  ณ  วันที่  29 สิงหาคม 2561 เวลา  16.15 น.


เอกสารแนบ