ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

สรุปรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันมิให้ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)


สรุปรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันมิให้ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)


เอกสารแนบ