ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

สรุปรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันมิให้ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)


การสรุปรายงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันมิให้ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดีจากศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ศาลที่ยังไม่ได้รายงานเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว รายงานมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


เอกสารแนบ