สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

บำเหน็จบำนาญ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ
 1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
 3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. การแจ้งข้อมูลบุคคล
 5. การรายงานวันทำการ
 6. สิทธิการลาพักผ่อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้าราชการตุลาการไปเป็นกรรมการในหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไปบรรยาย สอน อบรม ฯ
 1. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๙๑ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐
 2. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐
 3. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๘๖(ป) ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
 4. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๑(ป) ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖ การจัดทำแบบกรอกประวัติการขออนญาตไปฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก
 5. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๒๗(ป) ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ หลักเกณฑ์การขออนุญาตไปฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก
 6. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑(ป) ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐

ข้าราชการตุลาการลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
 1. หนังสือที่ ยธ ๐๒๐๒/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๔๐ แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
 2. หนังสือที่ ศย ๐๐๓/ว ๒๙(ป) ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐

การดำเนินการทางวินัย
การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการตุลาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ
ผลการประชุม [สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)]

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ