หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่ ก.ต. 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อ.ก.ต. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม  
พระราชบัญญัติ  
ประกาศ  
ข้อบังคับ  
หนังสือเวียน  
ติดต่อหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยที่ก.ต.รับรอง  
การเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ทาง E-mail  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
ข่าว กบข.  
รายชื่อ ก.ต.  
รายชื่อ อ.ก.ต.  
ผู้ดูแลระบบ 

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม


          สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ที่สูงกว่ากอง สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำและงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ ตุลาการศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้ง

(ค) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ ระบบ หรือมาตรฐาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล และการประเมินบุคคลของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมและคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และ
ผู้พิพากษาสมทบตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ มาตรฐานการลงโทษ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการรักษาระบบคุณธรรมในราชการ
ศาลยุติธรรม

(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูล การวางแผนกำลังคน การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ

(ซ) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ

(ฌ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมอบหมาย

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่

(๑) กลุ่มช่วยอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป และงานสนับสนุนการประชุมของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และคณะอนุกรรมการที่ ก.ต. แต่งตั้ง
(ข) ปฏิบัติงานเลขานุการและงานประชุมของสำนัก
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเบื้องต้นของสำนัก
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และพัสดุเบื้องต้นของสำนัก
(จ) ดำ เนินการเกี่ยวกับการจัดทำ คำ ของบประมาณ การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ และสถิติของสำนัก
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

(๒) กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม ก.ต. การศึกษาวิเคราะห์การจัดเตรียมเรื่องและสรุปประเด็นประกอบการพิจารณาของ ก.ต.
(ข) แจ้งประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือมติ ก.ต. แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ค) จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องเสนอต่อ ก.ต.รวมทั้งบัญชีปฏิทินการเสนอเรื่องต่อ ก.ต.
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
(จ) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมติของ ก.ต.
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ ก.ต. และของอนุกรรมการที่ ก.ต. แต่งตั้ง
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ซ) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ เสนอต่อ ก.ต.
(ฌ) ดำเนินการเกี่ยวกับเผยแพร่ผลงาน การให้บริการ ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับ การดำเนินงานของ ก.ต.
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(๓) กลุ่มวิชาการงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการ และดะโต๊ะยุติธรรม
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ
(ค) จัดทำ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบในการบริหารงานบุคคลข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และ ผู้พิพากษาสมทบตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเสนอต่อ ก.บ.ศ. และ ก.ต.
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(๔) กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนขั้นและดำเนินการเมื่อมีคำสั่งให้ข้าราชการตุลาการช่วยทำงานชั่วคราว การโอน การขอกลับเข้ารับราชการของตุลาการ
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงบประมาณและการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตุลาการ
(จ) ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและการเทียบปริญญาทางกฎหมายจากต่างประเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(๕) กลุ่มวินัย ทะเบียนประวัติ และข้อมูลบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ
(ข) ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชั้นต้น และคณะกรรมการสอบสวนปฏิบัติงานด้านการอุทธรณ์ร้องทุกข์
(ค) จัดทำระบบข้อมูลการดำเนินการทางวินัย คู่มือการดำเนินการทางวินัยเพื่อเป็นแนวทางให้มีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ ก.ต. อ.ก.ต.และคณะกรรมการสอบสวน
(ง) กำหนดแนวทางการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ
(จ) จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคล รวมทั้งจัดทำลงรายการและตรวจสอบทะเบียนประวัติข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ การอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก
(ช) ดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ การเลื่อนชั้น เลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการตุลาการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ คู่สมรสของข้าราชการตุลาการ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ซ) ดำ เนินการจัดทำ และควบคุมบัญชีเกษียณอายุของข้าราชการตุลาการ และดะโต๊ะยุติธรรม
(ฌ) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ กบข.และเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย
(ญ) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชการน้ำหลวงอาบศพการขอพระราชทานเพลิงศพและการขอพระราชทานดินฝังศพ
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 27946