หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
การสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (สนามจิ๋ว)
 1. ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (สนามจิ๋ว)
 2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามจิ๋ว ๒๕๖๐
 3. ผังที่นั่งสอบในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘(๒)(ก)(ข)
 4. การเตรียมเอกสารเพื่อใช้แสดงตนในวันสอบข้อเขียนของผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.๒๕๖๐ สนามจิ๋ว
การโยกย้ายแต่งตั้ง
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ
บำเหน็จบำนาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์ม
แบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ ปีรายงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๓/ว ๖๗ (ป) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
 1. แบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 2. วิธีการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 3. ลำดับการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 4. รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการฯ (สำหรับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
 5. คำแนะนำในการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและข้อมูลเสนอประกอบการประเมิน
 6. หนังสือเวียน
ระเบียบ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ
สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
 1. มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ ก.ต. รับรอง มีนาคม ๒๕๖๐
 2. ระเบียบ ก.ต.ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
 3. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทุกแบบ
 4. การนับอายุงานเพื่อสมัครสอบ ฯ ผู้ช่วยผู้พืพากษากรณีใช้สิทธิทนายความที่ศึกษาต่อต่างประเทศ
 5. ตารางวิชาที่ใช้สอบ ๓ สนาม-มติ ก.ต. ๗-๔-๕๘ (ฉบับเผยแพร่)
ผลการประชุม [สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)]
2560
 1. ครั้งที่ 1/2560
 2. ครั้งที่ 2/2560
 3. ครั้งที่ 3/2560
 4. ครั้งที่ 4/2560
 5. ครั้งที่ 5/2560
 6. ครั้งที่ 6/2560
 7. ครั้งที่ 7/2560
 8. ครั้งที่ 8/2560
 9. ครั้งที่ 9/2560
 10. ครั้งที่ 10/2560
 11. ครั้งที่ 11/2560
 12. ครั้งที่ 12/2560
 13. ครั้งที่ 13/2560
 14. ครั้งที่ 14/2560
 15. ครั้งที่ 15/2560
 16. ครั้งที่ 16/2560
 17. ครั้งที่ 17/2560
 18. ครั้งที่ 18/2560
 19. ครั้งที่ 19/2560
 20. ครั้งที่ 20/2560
 21. ครั้งที่ 21/2560
 22. ครั้งที่ 22/2560
 23. ครั้งที่ 23/2560
 24. ครั้งที่ 24/2560
 25. ครั้งที่ 25/2560
 26. ครั้งที่ 26/2560
 27. ครั้งที่ 27/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด