หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ด้วยในวันที่ 2 ม.ค. 62 สำนัก ก.ต. จะย้ายที่ทำการจากศูนย์ราชการ อาคารเอ แจ้งวัฒนะ ไปที่ทำการแห่งใหม่ ณ บริเวณอาคารจอดรถสำนักงานศาลยุติธรรม (ชั้น 1) ถ.รัชดาภิเษก หากมีข้อขัดข้องในการติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อได้ที่ 08 9204 7690 (ผู้อำนวยการ) และ 08 1361 4679 (หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการ) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การโยกย้ายแต่งตั้ง
การสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (สนามจิ๋ว)
 1. ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘ (๒) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ (สนามจิ๋ว)
 2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามจิ๋ว ๒๕๖๐
 3. ผังที่นั่งสอบในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา ๒๘(๒)(ก)(ข)
 4. การเตรียมเอกสารเพื่อใช้แสดงตนในวันสอบข้อเขียนของผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.๒๕๖๐ สนามจิ๋ว
บำเหน็จบำนาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. แบบขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 4. การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 5. ว ๗๓๙ เรื่อง แจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี ๒๕๖๐
 6. การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 7. ว ๑๐๒(ป) แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๑
 8. แบบแสดงประวัติการได้รับพระราชทาน ฯ คู่สมรส
 9. กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือเรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย ฯ กรณีเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การดำเนินการทางวินัย
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
กฎหมาย
การดำเนินการทางวินัย
 1. สารบัญ
 2. ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้นกรณีข้าราชการตุลาการถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ. ๒๕๔๔
 3. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔
 4. ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๔
 5. ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คำสั่งคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลที่ให้ยุติเรื่องขอทบทวนคำสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๔
 6. ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง จริยธรรมของข้าราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๒
 7. ภาคผนวก-ประมวลจริยธรรม
การคัดเลือกและการแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบ
 1. สารบัญ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
 2. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในษาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ แบบให้คะแนน
 4. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
 6. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
 7. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖
 8. ใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ แบบให้คะแนน
แบบฟอร์ม
แบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ (ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๓/ว ๖๗ (ป) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
 1. แบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 2. วิธีการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 3. ลำดับการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 4. รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการฯ (สำหรับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
 5. คำแนะนำในการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและข้อมูลเสนอประกอบการประเมิน
 6. หนังสือเวียน
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน
 1. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๘๑๐ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์และแนวทางในการฟื้นฟูข้าราชการตุลาการซึ่งเจ็บป่วยจนเป็นอุปสรรคต่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 2. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๑๐(ป) ลงวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๑ แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไปบรรยาย สอน อบรม ทบทวนความรู้ หรือเข้าร่วมประชุม สัมมนา อภิปราย
 3. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๗๗๒ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (สนามใหญ่)
 4. ว ๑๙๐ การเข้าชื่อกันขอให้มีการลงมติเพื่อถอดถอนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. ว ๗๙๙ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการ
 6. ว ๑๔ (ป) หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเลือกกรรรมการหรืออนุกรรมการใด ๆ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 7. ว ๒๐ (ป) ประมวลจริยาธรรมผุ้ประนีประนอม
 8. ว ๓๔ (ป) การจัดรายการและการออกรายการตอบปัญหากฎหมายทางสื่อต่างๆ
 9. ว ๔๑ (ป) แนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกับกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนผุ้พิพากษา
 10. ว ๔๗ (ป) การจัดกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะหาทุนหรือขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
 11. ว ๖๙ (ป) การจัดตั้งกองทุนผู้ประนีประนอม
 12. ว ๗๙ การประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 13. ว ๘๕ (ป) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข่าวและการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตุลาการ
 14. ว ๑๑๖ (ป) ประมวลจริยธรรมล่าม
 15. ว ๑๑๗ (ป) ประมวลจริยธรรมผู้เชี่ยวชาญ
 16. ว ๑๓๘ อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาประจำศาล
 17. ว ๑๘๕ การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการเป็นที่ปรึกษาผู้แทนกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
 18. ว ๑๙๑ การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการไปเป็นกรรมการในหน่วยราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 19. ว ๑๙๒ แนวปฏิบัติในการอนุญาตให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไปบรรยาย สอน อบรม ทบทวนความรู้ หรือเข้าร่วมประชุม สัมนา อภิปราย
 20. ว ๑๙๔ การรายงานข้าราชการตุลาการเป็นความ
 21. ว ๒๖๗ การสั่งให้ผู้พิพากษาไปช่วยทำงานชั่วคราวของอธิบดีผู้พิพากษาภาค
 22. ว ๓๑๙ ข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาสมทบก่อตั้งมุลนิธิ
 23. ว ๓๔๑ การจัดสร้างวัตถุมงคลในนามของศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาสมทบ
 24. ว ๓๘๒ ผู้พิพากษาสมทบไปเป็นกรรมการการเลือกตั้งผุ้แทนจังหวัด
 25. ว ๓๘๙ ข้าราชการตุลาการไปเป็นกรรมการที่ปรึกษาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 26. ว ๔๙๓ การให้ข่าวและการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตุลาการ
 27. ว ๒๒๙ มาตรการป้องกันมิให้ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพหรือเสียงในห้องพิจารณาคดี
ระเบียบ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ
สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
 1. ระเบียบ ก.ต.ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
 2. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทุกแบบ
 3. การนับอายุงานเพื่อสมัครสอบ ฯ ผู้ช่วยผู้พืพากษากรณีใช้สิทธิทนายความที่ศึกษาต่อต่างประเทศ
 4. ตารางวิชาที่ใช้สอบ ๓ สนาม-มติ ก.ต. ๗-๔-๕๘ (ฉบับเผยแพร่)
 5. มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ ก.ต. รับรอง กันยายน ๒๕๖๑
ผลการประชุม [สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)]
2560
 1. ครั้งที่ 1/2560
 2. ครั้งที่ 2/2560
 3. ครั้งที่ 3/2560
 4. ครั้งที่ 4/2560
 5. ครั้งที่ 5/2560
 6. ครั้งที่ 6/2560
 7. ครั้งที่ 7/2560
 8. ครั้งที่ 8/2560
 9. ครั้งที่ 9/2560
 10. ครั้งที่ 10/2560
 11. ครั้งที่ 11/2560
 12. ครั้งที่ 12/2560
 13. ครั้งที่ 13/2560
 14. ครั้งที่ 14/2560
 15. ครั้งที่ 15/2560
 16. ครั้งที่ 16/2560
 17. ครั้งที่ 17/2560
 18. ครั้งที่ 18/2560
 19. ครั้งที่ 19/2560
 20. ครั้งที่ 20/2560
 21. ครั้งที่ 21/2560
 22. ครั้งที่ 22/2560
 23. ครั้งที่ 23/2560
 24. ครั้งที่ 24/2560
 25. ครั้งที่ 25/2560
 26. ครั้งที่ 26/2560
 27. ครั้งที่ 27/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด