สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

บำเหน็จบำนาญ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ
 1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
 3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. การแจ้งข้อมูลบุคคล
 5. การรายงานวันทำการ
 6. สิทธิการลาพักผ่อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้าราชการตุลาการไปเป็นกรรมการในหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไปบรรยาย สอน อบรม ฯ
 1. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๙๑ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐
 2. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐
 3. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๘๖(ป) ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙
 4. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๑(ป) ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖ การจัดทำแบบกรอกประวัติการขออนญาตไปฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก
 5. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๒๗(ป) ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗ หลักเกณฑ์การขออนุญาตไปฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก
 6. หนังสือ ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑(ป) ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐

ข้าราชการตุลาการลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
 1. หนังสือที่ ยธ ๐๒๐๒/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๔๐ แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
 2. หนังสือที่ ศย ๐๐๓/ว ๒๙(ป) ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๒ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐

การดำเนินการทางวินัย
การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการตุลาการ
แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม
 1. แบบแสดงความประสงค์ขอให้ออกหนังสือรับรองตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
 2. แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการตุลาการใหม่
 3. แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

 4. สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
 5. แบบ ตว.๑ การตรวจสอบวิชา ตามระเบียบใหม่
 6. ใบรับรองแพทย์

 7. แบบประเมินผู้พิพากษาประจำศาล
 8. แบบประเมินชุดที่ ๑ (ศาลชั้นต้น)
 9. แบบประเมินชุดที่ ๒ (ศาลชั้นต้น)
 10. แบบประเมินชุดที่ ๑ (ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค)
 11. แบบประเมินชุดที่ ๒ (ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค)

 12. ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 13. แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 14. ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 15. ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 16. แบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ ปีรายงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๓/ว ๖๗ (ป) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
 17. แบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 18. วิธีการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 19. ลำดับการประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ
 20. รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการฯ (สำหรับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
 21. คำแนะนำในการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและข้อมูลเสนอประกอบการประเมิน
 22. หนังสือเวียน

 23. แบบประเมินบุคคลและรายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการ ปีรายงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๓/ว ๑๖๘ (ป) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
 24. ว๑๖๘ (พร้อมแบบประเมินฯ)

ระเบียบ
  หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ
 1. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๔

 2. สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
 3. มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ ก.ต. รับรอง มีนาคม ๒๕๖๐
 4. ระเบียบ ก.ต.ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
 5. หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพทุกแบบ
 6. การนับอายุงานเพื่อสมัครสอบ ฯ ผู้ช่วยผู้พืพากษากรณีใช้สิทธิทนายความที่ศึกษาต่อต่างประเทศ
 7. ตารางวิชาที่ใช้สอบ ๓ สนาม-มติ ก.ต. ๗-๔-๕๘ (ฉบับเผยแพร่)